แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ……………..  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..  และ…………… ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายบริหาร
  2. ฝ่ายนิติบัญญัติ
  3. ฝ่ายข้าราชการประจำ
  4. ลูกจ้างประจำและพนักงาน

เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้
1. ผ่านเว็บไซต์…………..  << ตอบแบบประเมินคลิกที่นี่ >>
2. ผ่าน url  https://itas.nacc.go.th/go/iit/
3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้