โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันนำไปสู่บรรยากาศที่ดีในการทำงาน และเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกให้ปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล และปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ