เทศบาลตำบลห้วยลาน รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน

เทศบาลตำบลห้วยลานเปิดรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน