เทศบาลตำบลห้วยลานแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลห้วยลาน นำโดยนายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน