เทศบาลตำบลห้วยลานแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลห้วยลานได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน และได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยลาน” นำโดยนายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน