เทศบาลตำบลห้วยลานร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยลาน

ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันทำความสะอาด เครื่องเล่น อุปกรณ์ ของเล่นเด็ก และพื้นที่อาคารภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยลาน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและเป็นการป้องกัน ควบคุมโรคซึ่งมักเกิดขึ้นและระบาดในช่วงฤดูหนาว