หน่วยตรวจสอบภายใน

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน


หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) วางแผน ตรวจสอบ กำกับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม กำหนดวิธี การดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
(2) ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอื่นที่มาขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบภายใน กฎข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ และเหมาะสมในการป้องกันการทุจริตและรั่วไหลของเงินงบประมาณ
(3) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(4) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
(5) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
(6) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล 
(8) งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล 
(9) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี 
(10) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน 
(11) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
(12) งานตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
(13) งานตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ 
(13) งานตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย