สำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้ร้องทุกข์ กรณีการได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการรุกล้ำแนวเขตที่ดิน ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลห้วยลาน

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยลานได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากเจ้าของที่นาบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อน จากโครงการขุดลอกร้องตู้ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยต้นตุ้ม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และได้แจ้งให้เจ้าของโครงการ คือ ที่ทำปกครองอำเภอดอกคำใต้ ดังนั้นเทศบาลตำบลห้วยลาน ได้หารือกับอำเภอดอกคำใต้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไป