สำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรุกล้ำแนวเขตที่ดิน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยลาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยนายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ นายสมพงษ์ วงค์แก้ว รองปลัดเทศบาล นายนพดล ทาคำปัน ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนายนิวัติ ชัยวร นิติกร ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณีราษฎรได้ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการล้อมรั้วรุกล้ำแนวเขตที่ดิน จึงไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกบริเวณบ้านได้