สำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้ร้องทุกข์ การได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำเสีย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยนายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ นายสมพงษ์ วงค์แก้ว รองปลัดเทศบาล นายนพดล ทาคำปัน ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนายนิวัติ ชัยวร นิติกร ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณีราษฎรได้ร้องทุกข์ ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำเสีย โดยการปล่อยน้ำเสียลงสู่ถนนสาธารณะเนื่องจากไม่มีรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน