สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เดือนปีพ.ศ. 2564ปีพ.ศ. 2565ปีพ.ศ. 2566
มกราคม000
กุมภาพันธ์000
มีนาคม000
เมษายน000
พฤษภาคม000
มิถุนายน000
กรกฎาคม000
สิงหาคม000
กันยายน000
ตุลาคม000
พฤศจิกายน000
ธันวาคม000
รวมไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน