วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “ บริหารโปร่งใส มุ่งเน้นมาตรฐานและผลงาน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและพอเพียง ”

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ให้เกิดรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัย แก้ไขปัญหาสังคม
4. จัดให้มีการคมมาคมที่สะดวกสบาย มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย (Goal)

   1. ประชาชนได้รับการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีพ
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและไม่มีปัญหาสังคม
3. ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกสบายและมีแหล่งน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรที่พอเพียง
4. ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

คำขวัญ (Motto)

พระธาตุจอมไคร้ศักดิ์สิทธิ์           สิ่งประดิษฐ์ไม้ลือไกล
ถิ่นผ้าไหมงามยิ่ง                          แม่น้ำอิงแหล่งชีวิต
ถ้ำเทพนิมิตน่าชม                         ชุมชนน่าอยู่