ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยลาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยลาน เพื่อการกำหนดแนวทาง ติดตามแผนฯปี 65 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน