ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยลาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยลาน เพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน