การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564


เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยลาน จะดำเนินจัดทำประกันภัยรถราชการของหน่วยงาน ซึ่งทางเทศบาลมีรถราชการ จำนวนทั้งสิ้น 14 คัน อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 คัน และกองช่าง จำนวน 7 คัน และทางเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จึงมีความจำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ตั้งรายการใหม่