งานป้องกันฯ นำน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตำบลป่าซาง

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564เทศบาลตำบลห้วยลาน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงษ์ วงค์แก้ว รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายภารกิจให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลป่าซางที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวัน