เทศบาลตำบลห้วยลานดำเนินการทำความสะอาดล้างโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายภารกิจให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานบรรเทาสาธารณภัยเข้าทำความสะอาดล้างโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่อาจจะเกิดแก่เด็กๆ ในโรงเรียน