ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกลำน้ำอิงทั้ง 3 ช่วง

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 นานสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้ให้การต้อนรับ พลตรี เจษฏา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ผู้แทนกองทัพบก และคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกลำน้ำอิงทั้ง 3 ช่วง ผลการดำเนินงานโครงการได้คืบหน้าลุล่วงไปได้ด้วยดีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด