งานสาธารณสุขฯ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 14

ในวันที่ 23 เมษายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่หมู่ 14 ตำบลห้วยลาน