งานสาธาณสุข ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยลานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนลาน ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลห้วยลาน