งานการเจ้าหน้าที่

การออกคำสั่งด้านการบริหารงาน


การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ