ข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ เทศบาลตำห้วยลาน

รายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 66

รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท-2566

ข้อมูลสถานะการณ์ผู้พิการเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยลาน-ประจำปี-2566

ข้อมูลสถานะการณ์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานะการณ์ผู้สูงอายุ-เทศบาลตำบลห้ววยลาน-ประจำปีงบ-2566

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง-ประจำปีงบประมาณ-2566