ข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ เทศบาลตำห้วยลาน

รายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 65

ข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึงพิง ประจำปีงบประมาณ 2565