การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2564

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้คิดคำนวณและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเทศบาลตำบลห้วยลานจึงขอความอนุเคราะห์ประกาศให้ผู้ที่เข้าค่ายต้องเสียภาษีและสิ่งปลูกสร้าง มารับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2564 เพื่อนำมาชำระภาษีที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน ในวันและเวลาทำการ ภายในเดือนมิถุนายน 2564