การให้ความรู้และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่ปฏิบัติของเทศบาลตำบลห้วยลาน

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประจำเดือนกับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำเดือนธันวาคม เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนกำชับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยลานให้นำ “นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม จรรยายรรณวิชาชีพ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลห้วยลาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน

นโยบายไม่รับของขวัญ-No-Gift-Policy