การพิจารณาให้ความชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลห้วยลาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลห้วยลาน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้พิจารณาให้ความชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน