การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยลานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลห้วยลานได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ก่อนเข้ารับหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ความว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี