การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน ครั้งแรก

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน ครั้งแรก โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน การเลือกและแต่งตั้งประธานสภา การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายณัฐธีร์วัชช์ อิสระบุตร เป็นประธานสภาเทศบาล และเลือกนายบรรจง กระจ่างโพธิ์ เป็นรองประธานสภาเทศบาล และเลือกนายนิวัติ ชัยวร ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน