การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ต.) ห้วยลาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน นายณัฐธีร์วัชช์ อิสระบุตร ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน นายสมพงษ์ วงค์แก้ว รองปลัดปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลตำบลห้วลาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลห้วยลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน เพื่อหาแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมหารือในการเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับพื้นที่ตำบล (Local Quarantine) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน