การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเชิงบูรณาการตำบลห้วยลาน ครั้งที่ 3/2567

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานเชิงบูรณาการตำบลห้วยลาน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

1. เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลห้วยลาน เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
2. เพื่อหารือการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยลานเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
3. การให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินและรถส่วนกลางเพื่อนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของเทศบาลตำบลห้วยลาน

ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย

1. นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน
2. คณะผู้บริหาร
3. สมาชิกสภาเทศบาล
4. ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ พัฒนากร ผอ.รพ.สต.ห้วยลาน ผอ.รพ.สต.ขุนลาน ผอ.รร.บ้านทุ่งต้นศรี ผอ.รร.ชุมชนห้วยลาน ผอ.รร.บ้านเนินสมบูรณ์ ผอ.รร.บ้านวังขอนแดง และผอ.รร.งำเมืองวิทยาคม
5. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยลาน
6. ประธานแม่บ้านตำบลห้วยลาน
7. ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลห้วยลาน

ผลจากการจัดทำโครงการประชุมประชาคมครั้งนี้ เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน การติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในหมาบ้าน การขยายเขตประปาไปยังพื้นที่ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุม เป็นต้น

การนำผลที่ได้จากการประชุมไปปฏิบัติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำปัญหาความต้องการของประชาชนไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ให้กับประชาชนตำบลห้วยลาน