การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และดำเนินการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้นายนายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน กล่าวเปิดการประชุมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และดำเนินการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของเทศบาลตำบลห้วยลาน โดยมีนายนิรันดร์ ชุมภู ปลัดเทศบาลตำบลห้วยลานเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงต่อที่ประชุม กลุ่มเป้าหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ทั้ง 16 หมู่บ้าน