การจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้วยลาน

วันที่ 7 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้วยลาน จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้วยลาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล ในปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา