กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 8

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยลาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลห้วยลาน เพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ และป้องกันการเกิดอันตรายในยามวิกาล จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. บริเวณจุดที่ 11/01 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลาน
2. บริเวณหน้าบ้านพ่อหลวงหล้า หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยลาน