กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยลาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลห้วยลาน เพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ และป้องกันการเกิดอันตรายในยามวิกาล จำนวน 6 จุด ดังนี้
1. บริเวณตั้งแต่หม้อแปลงใหญ่ ม.3 ถึงร้านค้านางบัวโรย ทะลือ
2. บริเวณซอย 4 หมู่ 3 ตำบลห้วยลาน ถึงบ้านนายสมพงษ์ วงค์แก้ว
3. บริเวณซอย 6 หมู่ 3 ตำบลห้วยลาน ถึงบ้านนายสมบูรณ์ เสมอใจ
4. บริเวณซอย 3 ซอย 8 หมู่ 3 ตำบลห้วยลาน
5. บริเวณหน้านายเม็ด – ทอง หมู่ 10
6. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านนายนเรศศักดิ์ วงค์เรือน หมู่ 3 ตำบลห้วยลาน