สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เดือนปีพ.ศ. 2563ปีพ.ศ. 2564ปีพ.ศ. 2565
มกราคม000
กุมภาพันธ์000
มีนาคม000
เมษายน00
พฤษภาคม00
มิถุนายน00
กรกฎาคม00
สิงหาคม00
กันยายน00
ตุลาคม00
พฤศจิกายน00
ธันวาคม00
รวมไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน