การประชุมรับฟังความคิดเห็น และหารือแนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้นายโชติกานต์ วงค์กาศ นายเกรียงศักดิ์ ชัยวร รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน และนายณัฐธีร์วัชช์ อิสระบุตร ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบลตำบลห้วยลาน ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น และหารือแนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน