การมอบทุนสวัสดิการ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เด็กเรียนดี และกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน และนายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ดำรงตำแหน่งประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยลาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อไปและได้มอบทุนสวัสดิการ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เด็กเรียนดี และกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน