โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เก่า ครั้งที่ 2 ด้วยเทคนิคการทำสี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เก่าด้วยเทคนิคการตัดแต่ง มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยลานต่อไป