โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ ชัยวร รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. นางดี ชัยวร บ้านเลขที่ 27 หมู่ 1 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเย
2. นายเสาร์คำ ปวงคำ บ้านเลขที่ 7 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา