เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้ดำเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้ดำเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์เด็กเล็กได้รับความรู้เท่าทันโรค และสามารถป้องกันโรคติดต่อพร้อมทั้้งเฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจขี้นกับเด็กได้ โดยได้รับงบสนับสนุนดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตำบลห้วยลาน