เทศบาลตำบลห้วยลาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมกับจิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา