สำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรุกล้ำแนวเขตพื้นที่ สปก. หมู่ที่ 8

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยนายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ นายสมพงษ์ วงค์แก้ว รองปลัดเทศบาล นายนพดล ทาคำปัน ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนายนิวัติ ชัยวร นิติกร ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณีราษฎรได้ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรุกล้ำแนวเขตพื้นที่ สปก. หมู่ที่ 8