สถิติการให้บริการ

การให้บริการของเทศบาลตำบลห้วยลาน

รายการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะการบริการตัดกิ่งไม้การให้บริการ
น้ำอุปโภคบริโภค
การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลห้วยลาน
มกราคม 256410561
กุมภาพันธ์ 25645572
มีนาคม 256462242
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยาน 2564
รวม

งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล

รายการการแจ้งตาายการแจ้งย้ายที่อยู่การแก้ไขรายการ
ทะเบียนราษฎร
การขอบ้านเลขที่การแจ้งทะเบียนบ้าน
ชำรุด/สูญหาย
มกราคม 2564715446
กุมภาพันธ์ 25643182378
มีนาคม 256483215164
เมษายน 256474811136
พฤษภาคม 25644441967
มิถุนายน 25641281666
กรกฎาคม 25642222244
สิงหาคม 2564321321
กันยายน 2564513866
รวม402411216445