วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลห้วยลานได้ดำเนินการจัดพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning เนื่องด้วยวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นการสร้างกระบวนการความมีส่วนร่วมและความสมานฉันท์