ลงพื้นที่ตรวจการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอกคำใต้ ซึ่งรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากราษฎร หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน ว่าได้รับความเดือดร้อยเนื่องจากบุคคลเข้าไปบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ โดยนำรถแบคโฮขุดทางเป็นทางร่องลึกยาว ประมาณ 100 เมตร และสร้างความเดือดร้อนทำให้ผู้คนและยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ในการนี้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้วยลาน จึงได้ออกตรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จ รายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่ ร้องเรียนที่ทำการขุดร่องน้ำ นั้น เป็นพื้นที่ สปก ๔-0๑ ชื่อผู้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินคือ นางหนูแดง แสงภักดี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา โทรศัพท์ ๑๘-๙๙๙๗-๓๘๒๔ เนื้อที่โดยประมาณ ๕ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา

2. พื้นที่แปลงดังกล่าว ได้ทำการขุดร่องน้ำลึกประมาณ ๑ เมตร กว้างประมาณ ๑.๕ เมตร ยาวประมาณ ๒00 เมตร จากการสอบถามนางหนูแดง แสงภักดี สาเทตุของการขุดร่องน้ำเพื่อจะเลี้ยงปลาดุกในไร่นาสวนผสม ซึ่งจากการสอบถามนางหนูแดง แสงภักดี แจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวที่ทำการขุดร่องน้ำนั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะแต่อย่างใด ถนนที่ใช้ในการสัญจรเข้าออกสวน นั้น เป็นถนนส่วนบุคคลไม่ได้เป็นถนนสาธารณะแต่อย่างใด

3. จากการตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิบัติที่ดิน สปก ๔-๐๑ เลขที่ ๓๒๔๘ เล่ม ๓ หน้า ๔๘ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีนางหนูแดง แสงภักดี เป็นผู้ครอบครองพบว่ารูปแผนที่ ไม่มีทางสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด