ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยลาน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ประธานพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยลาน พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่2/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน