ประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดลูกน้้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีกำจัดยุงลาย ยึดหลัก 3เก็บ 3โรค ป้องกันไข้เลือดออก ช่วงเข้าหน้าฝนนี้ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยให้ยึดหลัก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ
1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
2. เก็บขยะบริเวณรอบบ้าน
3. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์