ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปี 2563 ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้ หากรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่น คำร้องขอแก้ไข ภายใน 15 วัน ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยลาน ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องต่อไป