ประกาศนียบัตรเทศบาลตำบลห้วยลาน แผ่นงานจัดเก็บรายได้

ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อันดับ 1 นางสาวธัญชนก กล้าหาญ

อันดับ 2 นายสมบัติ ปินะถา

อันดับ 3 นายณรงค์ เตรียมไธสงค์