จัดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ กฏหมายและผลกระทบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่”

ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลห้วยลาน นำโดย นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง ” การบริหารจัดการน้ำ กฏหมาย และผลกระทบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลห้วยลาน ” เพื่อจะให้ทราบถึงปัญหา ผลกระทบจากการใช้น้ำเพื่อการเกษตรภายในชุมชน และนำปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ำไปดำเนินการแก้ไขให้แก่เกษตรกร ผู้ใช้น้ำต่อไป