งานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันที่ 27 เมษายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยลานร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนดูแลร้านค้าและประชาชนตำบลห้วยลานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019