งานกิจการสภา ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 งานกิจการสภา เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนินงานเต็มที่ มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงอย่างไร ก็จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร ลดโอกาสในการเกิดการทุจริต อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563